จุดแข็ง-จุดอ่อน-เบื้องต้น ของประเทศต่างๆใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1.ประเทศสิงคโปร์

จุดแข็ง
• รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
• การเมืองมีเสถียรภาพ
• เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
• แรงงานมีทักษะสูง
• ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ
• มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ
จุดอ่อน
• พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
• ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง
ประเด็นที่น่าสนใจ
• พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน-คู่เจรจา FTA (FTA Partners)

 

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน – คู่เจรจา FTA (FTA Partners) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 ซึ่งอาเซียนได้พบปะหารือกับ 3 ประเทศสำคัญ ได้แก่ จีน เกาหลี และญี่ปุ่น โดยจัดขึ้นในช่วงการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ว่าในภาพรวมที่ประชุม

สาระน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียน

อาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพฯ ซึ่งได้ ลงนามกันที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบน พื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก เมื่อแรกก่อตั้งในปี 2510

อ่านเพิ่มเติม

ปัญหาในการรวมกลุ่มและความก้าวหน้าของอาเซียน

 

 1. ความแตกต่างทางด้านการเมืองการปกครองของภูมิภาคคือ 10 ประเทศมีการปกครอง 4 แบบ คือ
  -ประชาธิปไตย ประกอบด้วย ไทย มาเลเชีย อินโดนีเซีย กัมพูชา สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
  -เผด็จการทหาร คือพม่า
  -ระบอบกษัตริย์ คือบรูไน
  -คอมมิวนิสต์ คือลาวและเวียดนาม

อ่านเพิ่มเติม

ความสัมพันธ์อาเซียน-ยุโรป

อาเซียน-ยุโรป มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน โดยมีสิงคโปร์เป็นตัวกลางในการก่อให้เกิดความสัมพันธ์ เนื่องจากสิงคโปร์เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษ และมองว่าตนเองจะเสียผลประโยชน์จากการที่อังกฤษเจ้าอาณานิคมของตนเองจะเข้าเป็นสมาชิกอียู จึงเสนอให้อาเซียนสร้างความสัมพันธ์กับอียู
อ่านเพิ่มเติม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการเป็นประชาคมอาเซียน

มี 3 ด้านด้วยกัน คือ

 • ประชาคมความมั่นคงอาเซียน
  มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุข แก้ไขปัญหาภายในภูมิภาคโดยสันติวิธี และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน

  อ่านเพิ่มเติม

กรอบความร่วมมือ “อาเซียน + 3”

• อาเซียน + 3 (อาเซียนบวกสาม – ASEAN +3 หรืออาเซียนพลัสทรี) เปนศัพทที่ใชเรียกการดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศกับจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต ซึ่งเปนสามประเทศที่ตั้งอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

อ่านเพิ่มเติม